دانلود رایگان آهنگ و متن توبه ها را بشکنید همایدانلود

توبه ها را بشکنید ، توبه ها را بشکنیدمیخانه ها را وا کنید ای بـــاده خـــواران پیمانـه را احیــا کنیـد ای مــل گســاران


باده ساغـر کنیـد ، توبـه ای دیگـر کنیـد خرقه از تن برکنید ، توبه ها را بشکنیدتوبـــه هــا را بشکنیـــد آمــــد بهــــارانیادی از آئین مستانی کنید ، مست پنهانی کنید تا سحر پیمانه گردانی کنید ، مست پنهانی کنید


روز و شب معشوقــه بـــازی های عــرفــانی کنید مــست پنهـــــانی کنیــد ، مست پنهــــانی کنیدهمچـون خمـــاران توبــه ها را بشکنید


توبـــه هــا را بشکنیـــد آمــــد بهــــارانعاشقان غوغا کنید بــر دل شیـــدا کنید


یک نفس گر میتوان ساغر زدن پس چــرا اندیشـــه فـــردا کنیمغصه از سر وا کنیم پیمانه را احیا کنیم


ای بی قـراران ، ای بی قـرارانتوبـــه هــا را بشکنیـــد آمــــد بهــــارانمیخانه ها را وا کنید ای بـــاده خـــواران پیمانـه را احیــا کنیـد ای مــل گســاران


باده ساغـر کنیـد ، توبـه ای دیگـر کنیـد خرقه از تن برکنید ، توبه ها را بشکنیدتوبـــه هــا را بشکنیـــد آمــــد بهــــاران


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,