دانلود آهنگ تصنیف راه عشق از محمد معتمدی


دانلود
 ما در ره عشق تو اسیران بلاییم

كس نیست چنین عاشق بیچاره كه ماییم

بر ما نظری كن كه در این شهر غریبیم

بر ما كرمی كن كه در این شهر گداییم

زهدی نه كه در كنج مناجات نشینیم

وجدی نه كه در گرد خرابات برآییم

نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم

اینجا نه و آنجا نه كه گوییم كجاییم

حلاج وشانیم كه از دار نترسیم

مجنون صفتانیم كه در عشق خداییم

ترسیدن ما هم چو از بیم بلا بود

اكنون ز چه ترسیم كه در عین بلاییم

ما را به تو سریست كه كس محرم آن نیست

گر سر برود سر تو با كس نگشاییم

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقاییم

دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز

رحم آر که ما سوخته‌ی داغ خدایی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,