دانلود تصنیف چشم نرگس


دانلود

خواهم که بر زلفت هردم زنم شانه

ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست مستانه مستانه

خواهم بر ابرویت رویت هر دم کشم وسمه

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست دیوانه دیوانه

ورود به دیلمان

یک شب بیا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما ای دلبر خوشگل ما

فرود به درآمد دشتی

دردت بجان ما شد روح و روان ما شد

خواهم که بر چشمت هر دم کشم سرمه

ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست مستانه مستانه

خواهم که بر رویت هر دم زنم بوسه

ترسم که نالان کند بسی مثل من کسی چشم نرگست جانانه جانانه

یک شب بیا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما ای دلبر خوشگل ما

دردت به جان ما شد روح و روان ما شد


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,